Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Darmowa wysyłka!
Razem (brutto)
Strona główna > Nivona - strzel sobie kawę

Strona CMS nie jest widoczna dla Twoich klientów.

Nivona - strzel sobie kawę

Regulamin Konkursu

STRZEL SOBIE KAWĘ

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Konkurs – akcja promocyjna, której szczegółowe warunki zostały opisane w § 3, polegająca na nagradzaniu Uczestników za zakup dowolnego ekspresu ciśnieniowego marki Nivona oraz spełnienie pozostałych warunków Konkursu, w szczególności przekazania Hasła promującego.

2. Regulamin - regulamin Konkursu STRZEL SOBIE KAWĘ.

3. Organizator – AGED Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie ul. 3-go Maja 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Kapitał Udziałowy 110 000 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050082, REGON 011084043, NIP 521-008-04-10.

4. Uczestnik przedsiębiorca niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która kupiła dowolny ekspres ciśnieniowy marki Nivona i przystąpiła do Konkursu. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora ani członkowie jego najbliższej rodziny tj. małżonek, zstępny, wstępny i rodzeństwo.

5. Agencja - Advertiva Cezary Hurka, Przemysław Wojciechowski Sp. J. z siedzibą w Poznaniu ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477696, NIP: 779-228-22-58, REGON: 300291749.

6. Nagroda Główna - ekspres do kawy marki Nivona CafeRomatica 841 - cena detaliczna 3999 zł brutto. Oraz kwota pieniężna w wysokości 444,29 zł brutto. Kwota pieniężna zostanie pobrana przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród. Łączna wartość nagrody głównej to 4443,29 zł brutto.

7. Nagrody drugiego stopnia - zapas kawy Nivona Café Milano 1 kg w ziarnach - cena detaliczna 59,90 brutto. Oraz kwota pieniężna w wysokości 6,66 zł brutto. Kwota pieniężna zostanie pobrana przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród. Łączna wartość nagrody drugiego stopnia to 66,56 zł brutto.

8. Strona internetowa - strona www o adresie www.nivona-promocja.pl.

9. Zwycięzca Konkursu - Uczestnik, którego Hasło promujące zostanie wybrane przez Komisję Konkursową za najlepsze.

10. Komisja Konkursowa - komisja powołana przez Organizatora w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Zwycięzcy Konkursu oraz Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę drugiego stopnia.

11. Hasło promujące - kreatywne hasło uzasadniające zakup ekspresu ciśnieniowego marki Nivona.

§ 2. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady prowadzenia Konkursu oraz uczestnictwa w Konkursie.

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu dostępnego na Stronie internetowej.

3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu w tym informacyjne, reklamowe lub marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia reklamacji lub składania roszczeń przez Uczestników Konkursu.

4. Konkurs trwa od dnia 25 maja 2018 roku do dnia 29 czerwca 2018 roku.

5. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać do dnia 20 lipca 2018 roku.

6. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Konkurs organizowany jest przez Organizatora we współpracy z Agencją.

8. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej.

9. W imieniu i na rzecz Organizatora czynności związane z obsługą Konkursu, w szczególności obsługę kontaktów z Uczestnikami, wykonuje Agencja. Organizator może zlecić Agencji wykonywanie również innych czynności związanych z Konkursem, na podstawie odrębnych umów.

10. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem mogą być kierowane wyłącznie do Organizatora.

§ 3. Zasady Konkursu

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. Aby przystąpić do Konkursu należy:

a) zakupić ekspres ciśnieniowy marki Nivona w terminie od dnia 25 maja 2018 roku do dnia 29 czerwca 2018 roku i zachować dowód zakupu,

b) zarejestrować się na Stronie internetowej i podać swoje dane osobowe:

imię i nazwisko,

adres e-mail,

numer telefonu

numer paragonu,

numer seryjny zakupionego ekspresu

c) zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu,

d) przesłać kopię dowodu zakupu (paragon, faktura) wraz z numerem seryjnym ekspresu ciśnieniowego marki Nivona.

e) wykonać zadanie konkursowe polegające na przesłaniu Hasła promującego do dnia 20 lipca 2018 roku.

3. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych haseł i odmówi przyjęcia do udziału w Konkursie Hasła promującego, które:

a) naruszaj prawa autorskie i jest zabronione przez prawo,

b) narusza prywatności i godności innych osób,

c) zawiera treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe.

4. Uczestnik jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania przekazanych danych osobowych. Organizator nie odpowiada za poprawność danych przekazywanych przez Uczestnika.

5. Każdy uczestnik może zarejestrować tylko jeden ekspres ciśnieniowy marki Nivona.

6. Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzcę Konkursu oraz Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę drugiego stopnia.

7. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności zgłoszonych haseł.

8. Laureat Nagrody jest informowany telefonicznie o okoliczności jego wyłonienia w ciągu 4 dni roboczych od wyłonienia. Z tym zastrzeżeniem, iż laureat z list rezerwowych informowani są o ewentualnej wygranej najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu .

9. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze. Jeżeli w tym terminie nie powiodą się trzy próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS, na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: Witaj, w X podejmiemy ostatnią próbę kontaktu w związku z wyłonieniem Twojego Zgłoszenia w Konkursie „STRZEL SOBIĘ KAWĘ”. Organizator AGED Sp. z o.o. Regulamin: www.nivona-promocja.pl”), gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiedzie się próba kontaktu, laureat traci prawo do Nagrody.

10. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu informowany jest o konieczności przekazania do Agencji:

a) Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

11. W przypadku, gdy laureat Nagrody nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej.

12. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).

§ 4 Nagrody

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma Nagrodę Główną.

2. Wybrani przez Komisję Konkursową Uczestnicy otrzymają Nagrodę drugiego stopnia.

3. Nagrodą drugiego stopnia dla wybranych przez Komisję Konkursową Uczestników, którzy nie otrzymali Nagrody Głównej jest zapas kawy Nivona Café Milano 1 kg w ilości (kg) odpowiadającej ilości goli strzelonych przeciwnikowi i uznanym na rzecz Reprezentacji Polski w piłce nożnej podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej odbywających się w Rosji w 2018 roku zdobytych zarówno w podstawowym czasie gry jak i doliczonych minutach. Gole strzelone podczas dogrywki nie wpływają na ilość otrzymanego zapasu kawy. Niezależnie od ilości strzelonych bramek za udział w Konkursie Uczestnik otrzyma zapas kawy w ilości nie mniejszej niż 1 kg.

4. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016 poz.2032). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 11,11% wartości nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

5. Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.

6. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

§ 5 Zasady wyłonienia zwycięzców i wydanie nagród

1. Komisja Konkursowa do dnia 02.08.2018 do godz. 23.59 spośród nadesłanych i zakwalifikowanych do Konkursu haseł wybierze Zwycięzcę Konkursu, autora najlepszego Hasła promującego oraz laureatów nagród drugiego stopnia.

2. Ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu nastąpi dnia 03.08.2018 r.

3. Nagroda zostanie dostarczona, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Zwycięscy Konkursu na adres wskazany przez Uczestnika. O dniu, w którym nastąpi przekazanie nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową. Uczestnik jest zobowiązany odebrać dostarczoną Nagrodę.

4. W przypadku, gdy Uczestnik nie odbierze Nagrody w terminie 30 dni od jej dostarczenia prawo do nagrody wygasa.

§ 6 Prawa autorskie

1. Poprzez przesłanie Hasła promującego Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu do niego wszelkie prawa, w tym zwłaszcza prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawo własności, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że przesłane Hasło promujące nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie opublikowana.

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora, Agencję lub osoby trzecie współpracujące z Organizatorem lub Agencją, spowodowane opublikowaniem Hasła promującego zawierającego wady prawne i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić, Organizatora, Agencję i takie osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Uczestnik nie nabywa prawa do Nagrody w razie, gdy przesłane przez niego Hasło promujące narusza prawo lub prawa, osób trzecich.

5. Nagrodzone Hasła promujące będą opublikowane na stronie www.nivona-promocja.pl w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Konkursu oraz wykorzystywane przez Organizatora na poniżej określonych zasadach.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z Haseł promujących na zasadzie licencji.

7. Organizator nabywa od nagrodzonych Uczestników prawo do korzystania z Haseł promujących w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych , na zasadzie licencji

wyłącznej, będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Licencja wyłączna obejmuje prawo do korzystania na następujących polach eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.

9. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Haseł promujących do prowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, a także do udzielania dalszej licencji na rzecz innych podmiotów w zakresie wskazanym w ust. 8.

10. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Haseł promujących i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami. W szczególności uczestnik wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Haseł promujących z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Haseł promujących, usunięcie fragmentów Haseł promujących lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Haseł promujących obok lub w sąsiedztwie innych prac.

11. Za udzielenie wyżej określonej licencji i przeniesienie prawa zależnych Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

12. Licencja jest udzielona na 5 lat.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informuję, że:

a) Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanych w związku z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług dostępu do pomocy prawnej, jest Organizator.

b) Organizator uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych w celu:

i) prawidłowego wykonania postanowień Regulaminu podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu (art. 6 ust. 1b RODO)

ii) w celu dochodzenia roszczeń - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),

iii) w celu archiwizacyjnym- podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO).

2. Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych Agencji.

3. W sprawie danych osobowych należy się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@aged.com.pl.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 13 lat od momentu ich udostępnienia.

5. Uczestnik ma prawo: a) dostępu do podanych w związku z udziałem w Konkursie danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Organizatora przekazanych mu danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6. Uczestnik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do udział w Konkursie i realizacji postanowień Regulaminu.

8. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają procesowi zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Organizatora, w tym profilowaniu.

§ 5. Reklamacje

1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem Konkursu.

2. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od stwierdzenia nieprawidłowości.

3. Czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji wykonuje Organizator.

4. Reklamacje związane z Konkursem należy składać drogą elektroniczną na adres email Organizatora promocja@aged.com.pl

5. Organizator rozpatrzy reklamacje związane z Konkursem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Organizatora również w formie emaila. Jednakże Uczestnik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Organizatora na piśmie. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu, nie będą uwzględniane.

§ 6. Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość korygowania błędów zawartych w materiałach przekazywanych Uczestnikom w związku z Konkursem na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikające w związku z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.