REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU TOMMYCAFE.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu na oficjalnym profilu na FACEBOOKU jest Tommy Cafe  sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie. ul. Budowlanych 8, Skoczów 43- 440, zwany dalej „Organizatorem”.

1.2  Konkurs jest organizowany na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68. Celem konkursu jest propagowanie twórczości w obszarze kultury - film, zdjęcie, narracja. Dodatkowym celem konkursu jest propagowanie aktywności sportowej oraz twórczości artystycznej uczestników.

1.3 Konkurs jest emitowany i ogłaszany w dostępnych, wybranych środkach masowego przekazu jak Social Media Organizatora lub jego partnerów. 

1.4. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do otrzymania nagród.

1.5. Konkurs odbędzie się w terminie od  do  (do godz. 23.59).

1.6. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby pełnoletnie będące osobami fizycznymi.

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Zgłoszenie Konkursowe polega na:

Przygotowanie zdjęcia z opisem, ukazującego, zaangażowanie w Wiosenne Porządki. Proponowane formy: zdjęcie z opisem. Praca powinna ukazywać sposób, w jaki przygotowujecie się do wiosny. Mogą to być prace porządkowe w domu, ogrodzie itp.

Zwycięzca konkursu otrzyma:

Podać nagrody

3. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem autora pracy na oficjalnym profilu na facebook'u wraz z możliwością publikacji treści na stronie internetowej www.tommycafe.pl i www.trecaffe.pl

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu na facebooku do dnia

3. NAGRODA

3.1 Nagrody w konkursie stanowią:

Produkty z kolekcji Organizatora nieprzekraczające wartości 2000 zł wymienione w publikacji konkursu.

3.2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

3.3 Nabycie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych osobowych Zwycięzcy (imię, nazwisko,) oraz stwierdzeniu braku przesłanek wykluczających jego udział w Konkursie. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez powołane przez Organizatora Jury (w składzie 4 osób). Jeżeli po weryfikacji danych okaże się, że Zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie, nie może z żadnego innego powodu odebrać nagrody, nie spełnia warunków regulaminu lub nie przyjmuje nagrody, automatycznie traci on prawo do przyznanej nagrody, a szansę na jej uzyskanie otrzymuje kolejny Finalista z listy finałowej.

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub żadne przeszkody w doręczeniu nagrody wynikające z działania Poczty Polskiej, lub firm kurierskich.

4.3. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4.4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Konkursie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego regulaminu rozstrzyga Organizator.

5.3 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz na profilu Tommy Cafe - najlepsze kawy świata w zakładce Notatki. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej www.tommycafe.pl, www.facebook.com lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie do celów administracji konkursowej, zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 5, w związku art. 43 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r. poz 833). Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi danych osobowych.

5.5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.6. W myśl niniejszego regulaminu każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Tommy Cafe- najlepsze kawy świata.

5.7 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

5.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.