Regulamin konkursów TommyCafe - Tommy Cafe

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU TOMMYCAFE.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu na oficjalnym profilu na FACEBOOKU jest Tommy Cafe  sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie. ul. Budowlanych 8, Skoczów 43- 440, zwany dalej „Organizatorem”.

1.2  Konkurs jest organizowany na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68. Celem konkursu jest propagowanie twórczości w obszarze kultury - film, zdjęcie, narracja. Dodatkowym celem konkursu jest propagowanie aktywności sportowej oraz twórczości artystycznej uczestników.

1.3 Konkurs jest emitowany i ogłaszany w dostępnych, wybranych środkach masowego przekazu jak Social Media Organizatora lub jego partnerów. 

1.4. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do otrzymania nagród.

1.5. Konkurs odbędzie się w terminie od  do  (do godz. 23.59).

1.6. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby pełnoletnie będące osobami fizycznymi.

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Zgłoszenie Konkursowe polega na:

Przygotowanie zdjęcia z opisem, ukazującego, zaangażowanie w Wiosenne Porządki. Proponowane formy: zdjęcie z opisem. Praca powinna ukazywać sposób, w jaki przygotowujecie się do wiosny. Mogą to być prace porządkowe w domu, ogrodzie itp.

Zwycięzca konkursu otrzyma:

Podać nagrody

3. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem autora pracy na oficjalnym profilu na facebook'u wraz z możliwością publikacji treści na stronie internetowej www.tommycafe.pl i www.trecaffe.pl

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu na facebooku do dnia

3. NAGRODA

3.1 Nagrody w konkursie stanowią:

Produkty z kolekcji Organizatora nieprzekraczające wartości 2000 zł wymienione w publikacji konkursu.

3.2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

3.3 Nabycie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych osobowych Zwycięzcy (imię, nazwisko,) oraz stwierdzeniu braku przesłanek wykluczających jego udział w Konkursie. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez powołane przez Organizatora Jury (w składzie 4 osób). Jeżeli po weryfikacji danych okaże się, że Zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie, nie może z żadnego innego powodu odebrać nagrody, nie spełnia warunków regulaminu lub nie przyjmuje nagrody, automatycznie traci on prawo do przyznanej nagrody, a szansę na jej uzyskanie otrzymuje kolejny Finalista z listy finałowej.

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub żadne przeszkody w doręczeniu nagrody wynikające z działania Poczty Polskiej, lub firm kurierskich.

4.3. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4.4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Konkursie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego regulaminu rozstrzyga Organizator.

5.3 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz na profilu Tommy Cafe - najlepsze kawy świata w zakładce Notatki. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej www.tommycafe.pl, www.facebook.com lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie do celów administracji konkursowej, zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 5, w związku art. 43 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r. poz 833). Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi danych osobowych.

5.5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.6. W myśl niniejszego regulaminu każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Tommy Cafe- najlepsze kawy świata.

5.7 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

5.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.


Koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
150,00 zł Do darmowej wysyłki brakuje Ci
0,00 zł Razem

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu

Ulubione

Brak produktów

Zobacz ulubione

Produkt dodano do koszyka
Ilość:
Razem:
W koszyku znajduje się: 0 prod. W koszyku znajduje się: 0 prod.
Wysyłka: Do ustalenia
Do darmowej wysyłki brakuje Ci: 150,00 zł
Wartość produktów:
Razem:
Kontynuuj zakupy Idź do koszyka