Kofeina a wysokie ciśnienie – czy można pić kawę przy nadciśnieniu? |Tommy Cafe - Blog
Czy kofeina podnosi ciśnienie? Fakty i mity o kawie

Czy kofeina podnosi ciśnienie? Fakty i mity o kawie

Utworzony 2021-02-19 przez Redakcja Główna, Kawa 0 424

Dziś więk­szość z nas nie wyobraża sobie poranka bez rytu­ału picia kawy. To natu­ralny i aro­ma­tyczny budzik, który swoje wła­ści­wo­ści sty­mu­lu­jące zawdzię­cza sekret­nemu skład­ni­kowi w postaci kofe­iny. Przez lata jed­nak narosło wokół niej sporo mitów. Prze­czy­taj i prze­ko­naj się, czy kawa fak­tycz­nie podnosi ciśnie­nie i czy można ją pić przy nad­ci­śnie­niu.

Jak działa kofe­ina zawarta w kawie?

Choć jeszcze do niedawna dzia­ła­nie kofe­iny i jej wpływ na orga­nizm ludzki pozostawiały wiele nie­wia­do­mych, to dziś bada­nia naukowe jed­no­znacz­nie dowodzą, że jej nie­wielka ilość ma pozy­tywny wpływ na ośrod­kowy układ ner­wowy czło­wieka. Poprawa nastroju, zwięk­szona ener­gia do dzia­ła­nia, czy lep­sza wydol­ność i kon­cen­tra­cja to tylko nie­które pozycje z całego wachla­rza zba­wien­nych wła­ści­wo­ści kofeiny. Nie bez powodu mała czarna na stałe zagościła w repertuarze poran­nej rutyny, przerw w pracy bądź pod­czas mono­ton­nej podróży. Ponadto naukowcy potwier­dzają, że wypi­cie od jed­nej do czte­rech fili­ża­nek kawy w trak­cie dnia, przy­czy­nia się do zmniej­sze­nia ryzyka przed­wcze­snej śmierci w wyniku cho­rób układu krą­że­nia, odde­cho­wego czy nowo­two­ro­wych.

Nadciśnie­nie a kawa

Przez wiele lat krążyła obie­gowa opi­nia na temat rze­ko­mego szko­dli­wego wpływu kawy na ciśnie­nie. Obec­nie badania nauko­we mówią, że kawa nie sta­nowi istot­nego czyn­nika roz­woju nad­ci­śnie­nia i wręcz zmniej­sza jego ryzyko. Jaki jest zatem realny wpływ kawy na nadciśnie­nie? Jak z każdą sty­mu­lu­jącą sub­stan­cją che­miczną, ważna jest jej ilość dostar­czana do orga­nizmu, która zagwa­ran­tuje pod­ręcz­ni­kowe korzystne dzia­ła­nie. Według pro­fe­sora Artura Mam­ca­rza „u osób, które spo­ży­wają od 3 do 4 lub nawet 5 fili­ża­nek kawy dzien­nie, ryzyko ser­cowo-naczy­niowe jest naj­niż­sze, natomiast wzra­sta u tych, któ­rzy piją kawę w małych ilo­ściach lub wcale. Duże zagrożenie istnieje również u osób spożywających ją w nadmier­nych ilo­ściach, czyli od 8 do 9 fili­ża­nek dzien­nie” – podsumowuje prof. Mamcarz.

Czytaj również: Kawa w diecie seniora – czy osoby starsze mogą pić kawę?

Mity doty­czące kofe­iny

Zgod­nie z ogólnodostępną wiedzą, jaką dysponujemy obecnie, oczy­wi­ste jest, że małe i umiar­ko­wane ilo­ści nie szko­dzą. Dopiero prze­wle­kłe, nadmierne prze­kra­cza­nie dobo­wej dawki kofe­iny w ilo­ści 250 mg, może spra­wić, że dzia­ła­nie pobu­dza­jące zamieni się na prze­mę­cze­nie i sen­ność, a kon­cen­tra­cja na nadmierną ner­wo­wość czy goni­twę myśli. Rów­nież cią­głe, nie­znacz­nie podwyż­szone kofe­iną ciśnie­nie tęt­ni­cze, nie będzie naj­ko­rzyst­niej wypły­wało na osoby, które bory­ka­ją się z pro­ble­mami ser­cowo-naczy­nio­wymi. Nad­mierne ilo­ści kofe­iny spra­wiają, że poziom cho­le­ste­rolu we krwi się podnosi, a to może zanie­po­koić grupę obcią­żoną ryzy­kiem wystą­pie­nia cho­roby nie­do­krwien­nej serca. Trzeba jed­nak wyraź­nie pod­kre­ślić, że mowa tutaj o nad­uży­wa­niu naturalnych sty­mu­lan­tów, a nie ich roz­sąd­nym spo­ży­ciu. Jeśli chcesz wiedzieć, jaki rodzaj kawy pobu­dza naj­bar­dziej, prze­czy­taj ten arty­kuł.

Kawa przy nadciśnieniu – jaką wybrać?

Zacho­wu­jąc śred­nie spo­ży­cie na pozio­mie około dwóch, trzech fili­ża­nek dzien­nie, odpo­wiedź na pytanie „jaką kawę pić przy nadciśnieniu” zawsze będzie ta sama – tę naj­lep­szej jako­ści. Jeśli dbasz o swoje zdro­wie, a przy oka­zji zwra­casz uwagę na jakość doznań smakowych, postaw na świeżo mie­loną kawę pro­sto z palarni Tommy Cafe. Afryka, Azja, Ame­ryka Środ­kowa lub Połu­dniowa. W jed­nej fili­żance wybra­nej mie­szanki ara­biki lub robu­sty, fun­du­jesz sobie podróż w naj­od­le­glej­sze zakątki świata.

Źródło: https://pulsmedycyny.pl/kawa-i-herbata-nie-powoduja-nadcisnienia-a-nawet-zmniejszaja-jego-ryzyko-978453

Napisz komentarzZostaw odpowiedź